فیلتر های رنگی یا تصحیح رنگ

قیمت خرید و فروش فیلتر رنگی لنز عکاسی

برای ایجاد رنگهای گرم و سرد یا اصلاح برخی رنگها در عکس و درتمام سبکها  استفاده می شود.

قیمت خرید و فروش فیلتر رنگی لنز عکاسی